Kinoya Izakaya

4250, rue St-Denis
H2J 2K8

Kinoya Kushi Bar

1242, rue Bishop
H3G 2E3